H.C. Muller
Startpagina
Meer dichters
Troost der liefde

Hendrik C. Muller

1855 - 1927

Studie klassieke talen in Leiden; ca. 1880 actief in De Dageraad; lid hoofdbestuur Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht 1883; trok zich 1884 uit de SDB en de kiesrechtbeweging terug in verband met dreigend ontslag als leraar, werkte daarna nog enige jaren mee aan Recht voor Allen.

Een krantenartikel

Dr. H. С. Muller te Utrecht heeft zich in zijn zestigjarig leven op menig gebied buitengewoon verdienstelijk gemaakt. Als wetenschapper in het bijzonder op bevordering van het Nieuw-Grieks

.

Waaronder: de Ridders en De Wolken van Aristofanes en Antigoné” van Sophocles.
Daarnaast ook Duitse onder ander werken als Goethe's Faust Uit het Engels vertaalde hij: Shakespeare's Hamlet

. Verder schreef hij blijspelen welke in zijn tijd zeer geestig werden gevonden, als: De villa Silberstei" ", een oorspronkelijk architectonisch blijspel. In 1884, 1893 en later vertoond voor de leden van Architectura et Amiciti te Amsterdam. Indrukwekkend is de productiviteit van H. C. Muller! Het aantal der titels zijner werken bedraagt vele honderden.
Bij het klimmen zijner jaren is hij nog even jong en opgewekt als in zijn jeugd, en blijft rijk aan idealen.
Uit erkenning van zijn buitengewoon talent, zijne verbazende werkzaamheid op literair, wetenschappelijk en sociaal gebied, hebben vrienden van hem, bijna allen mannen van groten naam, hem, 31 October 1915, bij monde van Professor Mr. J. C. Naber in een hoogst waarderende, treffelijke en hartelijke rede hulde gebracht in een plechtige samenkomst in Hotel Pays Bas te Utrecht en hem in druk en in boekvorm aangeboden een lijst van alle zijn geschriften. Bas te Utrecht en hem in druk en in boekvorm aangeboden een lijst van alle zijn geschriften.